یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

امور دانش آموختگان

امور بایگانی

شرح وظايف امور بايگاني دانش آموختگان

Ø      ارائه و تشکيل پرونده بايگاني ريلي.

Ø      تهيه آمار و بررسي وضعيت پرونده دانشجويان (دانش آموختگان ، انتقالي ، معلق ، انصرافي ، راکد) .

Ø      کدگذاري کليه پرونده ها از مقاطع مختلف .

Ø      ارائه خدمات به امور دانش آموختگان در جهت تسهيل در روند امور فارغ التحصيلي دانشجويان در ارائه 

Ø      ودریافت پرونده دانشجویان، ، همچنین در ارائه و دریافت مدارک - درج  مدارک و  معافيت تحصيلي و نامه ها و ...

Ø      نظارت و کنترل ثبت ورود و خروج پرونده ها به دواير مرکز و کارشناسان مربوطه .

Ø      بررسي و طرح وضعيت پرونده ها ، تماس و تحويل مدارک تحصيلي بعد از فارغ التحصيلي انصراف و يا ... اعم از کليه پرونده هاي ترمي و پودماني مقاطع مختلف از سال83 تا کنون

Ø      تهيه و ارائه گزارش مستمر و  سالانه به مقام مافوق .

Ø      انجام امور ارجاعي از طرف مقام مافوق .

   کارکنان در  بخش:

نام و نام خانوادگی:

سمت : مسئول امور  بايگاني دانش آموختگان

میزان تحصیلات :

شماره داخلی : 152

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:53:29