یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

کارشناس آموزش حسابداری

شرح وظایف:

Ø      برنامه ریزی ثبت نام وپذیرش دانشجویان جدیدالورود

Ø      اطلاع رسانی دقیق به دانشجویان جدیدالورود برای ثبت نام

Ø      انجام ثبت نام طبق دستورالعمل ها وقوانین و مقررات وتشکیل پرونده برای تمام دانشجویان ثبت نام شده

Ø      ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان برای انجام آسان ثبت نام

Ø      پیش بینی واجرای برنامه حذف واضافه

Ø      ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان درهنگام انتخاب واحد وحذف واضافه

Ø      مشارکت درتولید برنامه های آموزشی سالانه ومیان مدت مرکز

Ø      تهیه پیش نویس برنامه ثبت نام وارائه به مافوق

Ø      تهیه پیش نویس تقویم آموزشی مرکز براساس تقویم دانشگاه وارائه به مدیر آموزش

Ø      اجرای طرح نظرسنجی از دانشجویان مطابق رویه نظارت وارزیابی

Ø      نظارت برلیست حضوروغیاب دانشجویان درپایان هرنیمسال  واعمال قوانین درموارد لازم

Ø      پیش بینی فعالیت های تکمیلی برای ارتقای عملکرد دانشجویان کمترفعال

Ø      اجرای دستورالعمل ها و آئین نامه های صادره از دانشگاه

Ø      اجرای برنامه های آموزشی مصوب دانشگاه

Ø      مشارکت وهماهنگی تولید برنامه های جامع مرکز

Ø      تنظیم وارایه گزارش های مستمر ماهانه وسالانه

Ø      تسهیل دروند امور تحصیلی دانشجویان ازجمله مرخصی های تحصیلی ، نقل وانتقالات ومیهمان شدن

Ø      پیگیری برای امور فارغ التحصیلی دانشجویان وهماهنگی درانجام صدور گواهینامه ودانشنامه های تحصیلی، تاییدیه های تحصیلی و....

Ø      انجام امورمربوط به خدمات نظام وظیفه دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی

Ø      همکاری وارتباط با مدیران گروه های آموزشی درزمینه تهیه برنامه ترمی وسالانه وتعیین کلاس ها وظرفیت گروه ها دربرنامه ریزی

Ø      انجام سایر امور ارجاعی مربوط ازطرف مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه جعفرپور رضایی

سمت : کارشناس آموزش گروه حسابداری و متالورژی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد فقه و حقوق

شماره داخلی :123