یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

امور مالی

شرح وظایف :

-  پیگیری تسویه حساب با بدهکاران

- کنترل گردش و مانده حسابها

- ارائه گزارشات مالی مورد نیاز به مسئولین مافوق

- تهیه و تنظیم صورتهای مغـایرت مربوط به حسابهای فی مابین مرکز- شرکت- بانک

- پیگیری جهت تسویه حساب قراردادها و سایربـدهـی ها (آزمایشگاه کارگاه ها)

-  هماهنگی بامدیر مالی جهت انجام امور محوله به حسابداری و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شده

- کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های دانشگاه

- ارجاع اسناد در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت وتائید نهایی مدیر مالی

- نظارت برثبت بموقع دفاتر براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ،

- انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد

- تهیه گزارش مالی برای ارسال به شرکت

- ثبت شهریه حق نظارت دانشجویان در سایت دانشگاه جامع

- انتقال دانشجویان به مراکز دیگر از طریق سایت دانشگاه جامع

- کسب اطلاعات پایه مربوط به شهریه دانشجویان در نیم سالهای مختلف از سایت دانشگاه جامع و ثبت در سیستم مالی مرکز جهت ثبت نام

 

کارکنان  مالی:

  1-نام و نام خانوادگی: حسن گلی طالشی

سمت : کارشناش امور مالی

میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره مستقیم :    

شماره داخلی :  117

 

2-نام و نام خانوادگی: داود ذبیحی

سمت : کارشناس امور مالی

میزان تحصیلات : کارشناسی مدیریت صنعتی

شماره مستقیم :    

شماره داخلی :  118


تاریخ انتشار : 1391-11-25 | ساعت انتشار : 8:53:38