یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

مدیر مالی

شرح وظایف مدیر مالی:

- انجام کلیه امور مالی اداری مرکز با حفظ رعایت مقررات وقوانین مربوط

- حفظ و نگهداری منابع مالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع

- تهیه و تنظیم بودجه مرکز ، پیش بینی در آمدها و برآورد هزینه ها و ارایه گزارش به مقام ما فوق و همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه

- ابلاغ دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به امور مالی و نظارت بر حسن انجام آنها

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق 

 

نام و نام خانوادگی :  جواد مقربی                                   

سمت : مدیر مالی

شماره مستقیم :

شماره داخلی :119

 


تاریخ انتشار : 1391-11-25 | ساعت انتشار : 9:3:09