یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

دبیرخانه

شرح وظایف :

- دریافت وثبت وتوزیع نامه های وارده و صادره

- نظارت بر حسن جریان ثبت نامه ها (وارده و صادره) وشماره آنها در دفاتر مربوط

- بازبینی ورسیدگی به روند تفکیک و توزیع نامه ها وحسن انجام امور مر بوط به فاکس و حصول اطمینان  از خوانا بودن متن فاکس

- تهیه صورت نیازهای اداری کارمندان واحد مربوط ونظارت بر توزیع ملزومات خریداری شده ورعایت صرفه جوئی در مصرف آنها

- نظارت بر امور بایگانی اسناد وبایگانی محرمانه برای حفظ سوابق مربوط(بایگانی محرمانه زیر نظر مدیر حراست)

- بررسی حسن انجام امور بایگانی کارمندی ونگهداری سوابق استخدامی کارکنان مرکز

- برنامه ریزی وتقسیم کار برای تسهیل وبهینه سازی روند کار تایپیست

- نظارت بر حسن انجام کار و به حداقل رساندن خطا های محتمل در بخش تایپ و ماشین نویسی

- مقابله نامه های تایپ شده و اقدام در جهت اصلاح آنها

- تحویل نامه های محرمانه به دبیر خانه محرمانه (حراست) ومخاطب ذینفع

- عودت نامه های بدون امضاء و ضمائم به مبادی مربوطه

- توزیع دستورالعمل ها وبخشنامه ها و دعوتنامه ها بین واحدها

- دریافت و ارسال بسته های پستی و توزیع آن

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق

 

 

   نام و نام خانوادگی:خدیجه اکبر زاده

سمت : مسئول دبیرخانه

میزان تحصیلات : 

شماره مستقیم :-

شماره داخلی 150

 

 

 

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:50:23