سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

سمینار فنون مذاکره و اقناع مخاطب

 

عنوان سمینار:

سمینار فنون مذاکره و اقناع مخاطب

 

 

 

 

محتوای سمینار:

 

- ارتباطات درون و برون سازمانی، ارتباطات شفاهی، مکتوب، تصویری و ترکیبی

- عوامل موثر در ایجاد ارتباط موثر، دستیابی به اهداف ارتباطی، خطاهای ارتباطی

- رفتار شایسته تر با مدیران، ارتباطات موثر با ارباب رجوع

- تکنیک های نفوذ در دیگران، روش های متقاعد کردن مخاطب، روانشناسی مخاطب، قاطعانه نه گفتن

- الگوی برخورد با انواع تیپ های رفتاری، روش برخورد با افراد عصبانی

 

دانلود رزومه پروفسور حیدری

 


دانلود فایل سمینار : PDF

 

 


 


تاریخ انتشار : 1394-08-25 | ساعت انتشار : 12:25:30