یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

کارکنان شاغل در امورآموزش

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه افضلی

سمت : کارشناس آموزش گروه جوشکاری ، مدیریت و کامپیوتر

میزان تحصیلات :  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

شماره داخلی :124

 

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه میخ چین

سمت : کارشناس آموزش گروه مکانیک و متالورژی

میزان تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره داخلی :122

 

 
 

 

نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه جعفرپور

سمت : کارشناس آموزش گروه حسابداری

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی

شماره داخلی :123


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:54:41