شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی-کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی هستند، تشکیل و با بکارگیری و سازمان دهی امکانات،منابع مادی وانسانی دستگاه های اجرایی،نسبت به برگزاری دوره های علمی کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی اقدام می کند.

دانشگاه جامع علمی - کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی را برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.

دانشگاه جامع مسووليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيبانيهای کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاري های کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را بر عهده دارد.

اهداف آموزشهای علمی - کاربردی

1- ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.

2- ارتقای شاخصهای کمی و کيفی آموزشهای کاربردی در جامعه.

3- فراهم سازی زير بنای مناسب بمنظور بکارگيری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.

4- زمينه سازی زيربنای مناسب برای ايجاد انتقال تکنولوژی نوين.

آموزش پودماني چيست؟

جايگاه آموزش و مهارت‌ها بخصوص بارويكرد پودماني، در سير تحول برنامه ريزي درسي به سال‌هاي پس از جنگ اول جهاني بازمي‌گردد، اين رويكرد از آن جهت كه نياز مبرم به آموزش مهارت‌ها در كوتاه‌ترين زمانو با مطلوب‌ترين بازدهي احساس مي‌شد، در ايران نيز مورد توجه قرار گرفت.

واژه پودمان يا "مدول"، معناي مختلفي دارد. در علوم تربيتي واژه پودمان تحتعنوان پيمانه كردن، بخش كردن، واحد كردن يا آموزش گام به گام معني مي شود. گاهي"مدول" به واحد و يا استاندارد اندازه گيري اطلاق مي گردد.

اما مرز مشترك همه تعاريف در آن است كه مدول، واحدي مستقل و مجزا است عملكرد اينواحد در چارچوب خود، كامل و داراي شخصيت است و نيازمند عوامل و عناصر بيرون از خودنيست.
نظام يا سيستم مدولار متشكل از واحدها و يا ابعاد استاندارد است كه قابليتانعطاف و سازگاري دارد. اين تعاريف كم و بيش با آنچه كه در فعاليتهاي صنعتي و مشاغلفني و حرفه اي با عنوان روش مدولار مطرح شده است نزديكند.

در اينجا مفهوم سيستم مدولار به مجموعه امكانات و تداركاتي كه در كنار هم و باهمبراي اجراي يك وظيفه و يا كار معين وجود دارند به كار مي رود و چنانچه براي يكآموزش معين به كار رود، آموزش مدولار گفته مي شود. ولي در آموزش هاي فني و حرفه اي،مدول عبارت است از مجموعه اي از معلومات و مهارت‌هايي كه به مدد آنها اجراي يكمرحله مفيد از كاري به طور مستقل ممكن مي گردد. بدين ترتيب هر پودمان آموزشي را ميتوان به معني درسي مستقل دانست كه يادگيري محتواي آن، فارغ از هر درس ديگريامكان‌پذير است.

مهم‌ترين اصول حاكم بر رويكرد آموزش پودماني عبارت است از:

1. اصل استقلال

2. اصل ارتباط تنگاتنگ با نيازهاي مهارتي شغل

3. اصل توجه به يادگيري در حد تسلط

4. اصل خود آموز بودن آموزش ها

5. اصل توجه به تفاوت هاي فردي

ويژگي هاي اساسي آموزش پودماني:

1. از زياد آموزي و كم آموزي اجتناب مي گردد و نيازهاي واقعي مد نظر قرارمي‌گيرند.

2. با كم كردن زمان آموزش، هزينه هاي ضروري آموزش را كاهش مي‌دهد.

3. امكان برنامه ريزي آموزشي براي مشاغل را با توجه به امكانات و شرايط بومي فراهم مي سازد.

4. بستر ارتقاء هر فراگير را بدون توجه به جمع فراگيران مهيا مي‌سازد.

5. امكان اشتغال فراگير را در شغل مورد نظر، پس از طي پودمان هاي آموزشي مربوطه فراهم مي سازد.

6. فراگيران در اين رويكرد بسيار فعالند و آزادي انتخاب براي آنان به مراتب بيشتراز ساير رويكردها است.

7. انتقال دانش به محيط كار را سرعت مي‌بخشد.

8. به تفاوت‌هاي فردي توجه عميقي دارد.

9. به واسطه خرد شدن آموزش‌ها در دوره‌هاي مستقل، ساده شدن محتواي آن مد نظر قرارمي‌گيرد.

10.موفقيت و تسلط فراگيران در كسب مهارت ها، بر اساس استانداردها ارزشيابي مي‌شود.

مزاياي اين روش:

1. نظامی است که در طول دوره تحصیل علاوه بر کسب مدرک نهایی دارای دارک شش گانه مهارتی نیز است.

2.   نظام آموزشی بدون مشروط شدن دانشجوست.

3.   طول دوره تحصیلی حداکثر شش سال است.

4.  میانگین معدل کاردانی بر اساس معدل بالای 12 محاسبه می گردد؛ بطور مثال، اگر دانشجو در طول تحصیل در درسی نمره قبولی را کسب ننماید و در نوبت بعدی موفق به کسب نمره قبولی شود در محاسبه معدل کل مانند سایر نظامهای آموزشی نمره ردی اولیه منظور نمی گردد.

آدرس اینترنتی:www.uast.ac.ir


تاریخ انتشار : 1391-11-25 | ساعت انتشار : 11:45:43