شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

مدیر آموزش

شرح وظایف:

Ø      نظارت بر کلیه امور آموزشی مرکز ؛

Ø      نظارت بر اجرای اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه در مرکز؛

Ø      مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط در راستای سیاست های کلی آموزشی دانشگاه ؛

Ø      انجام امور مربوط به برنامه ریزی آموزشی مرکز با توجه به خط مشی کلی آموزشی دانشگاه ؛

Ø      مراقبت و نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی با همکاری مسئولان ذیربط ؛

Ø      برنامه ریزی برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود؛

Ø      امور مربوط به دانشجویان و دانش آموختگان مشمول نظام وظیفه ؛

Ø      امور مربوط به دانشجویان متقاضی انتقال (دائم و مهمان)از مرکز به مراکز دیگر؛

Ø      امور مربوط به بررسی و پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال ( دائم و مهمان یا نیمسال کامل) به مرکز ؛

Ø      بررسی و طرح گواهی ها و مدارک بیماری دانشجویان از طریق پزشک معتمد مرکز ؛

Ø      بررسی و رفع اشکالات کارنامه دانشجویان بر اساس مقررات مربوط؛

Ø      تحقیق و بررسی و مطالعه در وضعیت تحصیلی و روند خدمات آموزشی و تهیه آمارهای مربوط؛

Ø      تهیه آمار های مختلف و اطلاعات مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و غیره مرکز؛

Ø      بررسی موارد آئین نامه آموزشی و اقدام برای رفع نکات مورد ابهام و یا پیش بینی نشده و طرح در جلسه شورای آموزشی مرکز؛

Ø      رسیدگی به وضعیت دانشجویان عادی، مشروط، ممتاز، دانشجوی خارجی و . . . بر اساس نامه های آموزشی و ارسال احکام مربوط ؛

Ø      انجام امور دانش آموختگان شامل: صدور گواهی موقت، تأییدیه تحصیلی، دانشنامه ، المثنی مدارک فارغ التحصیلی، ریزنمرات تأیید شده فارسی، ریزنمرات تأیید شده لاتین، پاسخ مکاتبات خارج از کشور مربوط به دانشجویان و فارغ التحصیلان به زبان لاتین؛

Ø      طرح موضوعات ارجاعی از شورای آموزشی مرکز در جلسات کمیته تخصصی منتخب شورای آموزشی مرکز؛

Ø      بررسی و طرح وضعیت و پرونده های تحصیلی دانشجویان در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص مرکز؛

Ø      بررسی و طرح درخواست بعضی از دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسات کمیته منتخب ستاد شاهد و ایثارگر مرکز؛

Ø      ایجاد هماهنگی با بخش های مختلف مرکز و حوزه معاونت آموزشی مرکز؛

Ø      تهیه فرم های وضعیت تحصیلی بر اساس کارنامه ها و پرونده های تحصیلی دانشجویان؛

Ø      ارسال کارنامه و فرم وضعیت تحصیلی دانشجویان خارجی به دبیرخانه شورای هماهنگی و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی ( اداره کل دانشجویان داخل) از طریق دانشگاه؛

Ø      بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان برای کنترل مدارک ثبت نام و تطابق با دستورالعمل ثبت نام دانشگاه؛

Ø      اقدام برای ثبت نام دانشجویان انتقالی بر اساس آئین نامه های مربوطه؛

Ø      تهیه تقویم جلسات شورای آموزشی دانشگاه در طول سال تحصیلی و ارسال دعوتنامه ها و صورتجلسات مربوط برای اعضاء شورا؛

Ø      اقدام برای تهیه پرونده جدید و بایگانی سوابق و پرونده های دانش آموتگان در بایگانی مدیریت آموزشی؛

Ø      اقدام برای انتقال پرونده های تحصیلی دانشجویان غیر شاغل به تحصیل و دارای حکم قطعی به بایگانی راکد؛

Ø      تهیه و صدور کارت دانشجویی جدید و المثنی یا تعویض آن برای دانشجویان جدید الورود و دانشجویان شاغل به تحصیل مرکز و دانشجویان مهمان ( ترم کامل) در مرکز؛

Ø      هماهنگی و اقدام برای تهیه دستورالعمل ترم تابستانی  و تقویم آن بر اساس مصوبات شورای آموزشی مرکز ؛

Ø      صدور گواهی رتبه اول برای دانشجویان رتبه اول در هر رشته تحصیلی بر اساس تقاضای آن؛

Ø      صدور گواهی های مورد نیاز دانشجویان نظیر گواهی اشتغال به تحصیل حسب مقررات؛

Ø      انجام مذارکات و راهنمایی دانشجویان در موارد ارجاعی؛

Ø      تهیه گزارش های لازم در زمینه فعالیت های آموزشی مرکز؛

Ø      برنامه ریزی به منظور تسهیل در روند امور تحصیلی دانشجویان از جمله مرخصی های تحصیلی، نقل و انتقالات و میهمان شدن؛

Ø      برنامه ریزی و پیگیری برای امور فارغ التحصیلی دانشجویان و هماهنگی در انجام صدور گواهینامه و دانشنامه های تحصیلی، تأییدیه های تحصیلی و . . . ؛

Ø      برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به خدمات نظام وظیفه دانشجویان مشمول خدمت وظیفه عمومی ؛

انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق سازمانی

 

نام و نام خانوادگی:کریم عابدی

سمت :مدیریت آموزش

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی

شماره مستقیم : 

شماره داخلی :125

ایمیل: