شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

برنامه ریزی و خدمات آموزشی

برنامه ریزی و خدمات آموزشی

شرح وظایف:

Ø      مشارکت در تولید برنامه های آموزشی سالانه و میان مدت مرکز

Ø      تهیه پیش نویس برنامه ثبت نام و ارائه به مقام مافوق

Ø      تهیه پیش نویس آموزشی مرکز براساس تقویم دانشگاه و ارائه به مدیر آموزش

Ø      اجرای طرح نظرسنجی از دانشجویان مطابق رویه نظارت و ارزیابی

Ø      کنترل برگزاری کلاسها و ثبت عدم حضور اساتید و گزارش آن به مقام مافوق

Ø      برنامه ریزی برای برگزاری کلاسهای جبرانی

Ø      گزارش برگزاری کلاسهای جبرانی به مقام مافوق

Ø      تهیه برنامه تشکیل و برگزاری کلاسهای آموزشی به صورت ترم و سالیانه

Ø      پیش بینی منابع انسانی مورد نیاز برای کلاسهای آموزشی

Ø      تهیه پیش نویس ابلاغ مدرسان و مربیان

Ø      پیش بینی فضا، امکانات وتجهیزات موردنیاز برای اجرای برنامه های آموزشی

Ø      نظارت بر حسن برگزاری برنامه های آموزشی

Ø      نظارت بر عملکرد کارکنان آموزشی و حضور به موقع آنان در شیفت های آموزش

Ø      نظارت بر لیست حضور و غیاب دانشجویان در پایان هر نیمسال و اعمال قوانین در موارد لازم

Ø      اجرای دستورالعمل و آئین نامه های صادره از دانشگاه

Ø      اجرای برنامه های آموزشی مصوب دانشگاه

Ø      مشارکت و هماهنگی تولید برنامه های جامع مرکز

Ø      تنظیم وارایه گزارش های مستمر ماهانه و سالانه

Ø      همکاری و ارتباط با مدیران گروه های آموزشی در زمینه تهیه برنامه ترمی و سالانه و تعیین کلاس ها و ظرفیت گروه ها در برنامه ریزی

انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

کارکنان در بخش:

     نام و نام خانوادگی: سیده عالمه حسینی

    سمت : مسئول برنامه ریزی و خدمات آموزشی

    میزان تحصیلات : کارشناسی فیزیک

    شماره داخلی : 145

 

    

 

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:48:50