شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

امور مدرسان وگسترش رشته ها

امور مدرسان وگسترش رشته ها

شرح وظایف:

Ø      بررسی پیشنهاد اخذ رشته های جدید

Ø      نیاز سنجی جامعه و صنعت در زمینه رشته های جدید و انجام مطالعات مربوطه

Ø      تنظیم، تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز های لازم در زمینه افزایش رشته های مرکز

Ø      بررسی رشته های مرتبط با رشته های موجود در مرکز و انجام امور مربوط به گسترش این قبیل رشته ها

Ø      اعمال و اجرای قوانین، مقررات و آیین نامه های جذب مدرسان تمام وقت

Ø      برنامه ریزی برای به کارگیری اساتید حق التدریس

Ø      انجام امور مربوط به تشکیل پرونده مدرسی

Ø      اخذ مجوز تدریس(کد مدرسی) برای مدرسان مرکز

Ø      تهیه و تنظیم نظام ارزیابی عملکرد برای مدرسان

Ø      محاسبه حق التدریس اساتید و سایر حق الزحمه های مربوط به مدرسان و اعضای هیئت علمی مطابق مقررات مربوطه

Ø      همکاری و هماهنگی در جهت تدوین و بازنگری رشته های مرکز

Ø      انجام امور مربوط به تک پودمانها

Ø      همکاری با تیم های مختلف برای تدوین رشته های ارشد

Ø      همکاری با امور برنامه ریزی آموزشی جهت به کارگیری صحیح از اساتید

Ø      انجام سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق 

 

 کارکنان در  بخش:

 نام و نام خانوادگی: بهاره حبشی

سمت : کارشناس امورمدرسان و گسترش رشته ها

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی

شماره مستقیم :

 

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:47:58