چهارشنبه ، 1398.11.30

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

امور امتحانات و ارزشیابی

امور امتحانات و ارزشیابی

سربرگ امتحانی مخصوص اساتید

 

 

 

شرح وظایف:

برنامه ريزي امتحانات پايان ترم .

برگزاری امتحانات پایان ترم.

تنظیم فهرست دانشجویان غایب در جاسه امتحانی.

همکاري در برگزاري امتحانات ميان ترم .

دریافت،  تكثير، حفظ و مراقبت از سئوالات امتحاني تا شروع جلسه امتحان.

هماهنگي و برگزاري امتحانات معرفی به استاد  در طول ترم .

پيگيري و رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر نمرات .

تهیه لیست نمرات و کارنامه تحصیلی و تحویل به کارشناس مربوطه.

امحا آثار ومستندات مربوط به سوالات و اوراق امتحانی.

رسیدگی به تخلفات جلسه امتحان و تهیه صورتجلسه و ارجاع به مقامات مسئول.

ثبت و کنترل نمرات نهايي و بايگاني سوابق امتحاني .

صدور ابلاغ امتحاني اساتید .

آماده سازی محل برگزاری  امتحانات .

تعيين عوامل اجرايي امتحانات و صدور ابلاغ .

همکاری با سایر مراکز و سازمان ها جهت برگزاری آزمون با نظر مرکز.

 

کارکنان در  بخش:

 

1-نام و نام خانوادگی: مریم قادی

سمت : مسئول امور امتحانات

میزان تحصیلات :

شماره داخلی :121

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:46:02