شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

امور دانش آموختگان

امور دانش آموختگان

 

شرح وظایف:

Ø      شناسائی و تهیه لیست فارغ التحصیلان و ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی شامل تاریخ فراغت از تحصیل،تاریخ پذیرش در دانشگاه و اطلاعات فردی و ...

Ø      تحویل پرونده های دانشجوئی فارغ التحصیلان از  کارشناسان واحد آموزش جهت  بررسی و کپی مدارک دانشجویی برای تشکیل 2 جلد پرونده فارغ التحصیلی جداگانه علاوه بر پرونده دانشجوئی برای هر دانش آموخته جهت ارسال به واحد استانی و دانشگاه جامع تهران شامل؛ عکس با رعایت شئونات،تصویر کپی از تمام صفحات شناسنامه،اصل کارت ملی، کارت نظام وظیفه یا معافیت تحصیلی، لیست سازمان سنجش،آخرین مدرک تحصیلی ، ریزنمرات،تأییدیه تحصیلی، بررسی و تطبیق تمامی مدارک و قراردادن آئین نامه ها و بخش نامه ها در صورت لزوم .

Ø      بررسی ضوابط انتقالی،تغییر رشته و انصرافی مربوط به دانشجویان ذیربط و گنجاندن مدارک و آئین نامه های مربوطه در پرونده   فارغ التحصیلی این دانش آموختگان

Ø      تهیه و ارائه لیست دانش آموختگان به امور دانشجوئی و صندوق رفاه جهت دریافت لیست دانش آموختگانی که از  وام دانشجوئی استفاده نمودند جهت در گنجاندن در پرونده فارغ التحصیلی و درج مبلغ وام در ظهر گواهینامه موقت دانش آموختگان .

Ø      تهیه و پرینت مدارک آموزشی دانش آموخته شامل خلاصه وضعیت تحصیلی، ریزنمرات،کارنامه تحصیلی و پیش نویس گواهینامه موقت تحصیلی و ارائه آن جهت بررسی و امضاء به مقام معاونت آموزشی مرکز جهت مهر و امضاء و درج در پرونده فارغ التحصیلی.

Ø      تهیه و پرینت گواهینامه موقت پایان دوره کاردانی وکارشناسی دانش آموختگان و  ارسال آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت اخذ امضاء اول گواهینامه و در نهایت ارسال پرونده های فارغ التحصیلی دانشجویان به دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت بررسی، امضاء دوم و صدور گواهینامه موقت دانش آموختگان .

Ø      ارائه فرم تسویه حساب به دانش آموختگان و راهنمائی آنان جهت اخذ امضاء از سایر واحدها .

Ø      لغو برگه های معافیت تحصیلی دانش آموختگان جهت ارائه به نظام وظیفه عمومی توسط دانش آموخته.

Ø      دریافت و بررسی فرم تسویه حساب دانش آموخته ،تأیید مندرجات آن توسط کارشناسان مربوطه و ارائه گواهی فراغت از تحصیل با فرمت دانشگاه جامع علمی-کاربردی.

Ø      ارسال ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی فارغ التحصیلان به دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز آموزشی و سازمانهای درخواست کننده .

Ø      تحویل گواهینامه موقت پایان تحصیلات پس از اخذ فرم تسویه حساب، الصاق تمبر و باطل کردن  آن از طریق ممهور کردن به مهر مرکز مربوطه و همچنین تحویل دانشنامه با اخذ رسید از دانش آموخته .

Ø      تهیه آمار دانش آموختگان دانشگاه به تفکیک رشه تحصیلی، دوره تحصیلی،مقطع تحصیلی،جنسیت،شاغل یا آزاد، بومی یا غیربومی در پایان هر سال تحصیلی.

کارکنان در  بخش:

نام و نام خانوادگی: سیده سامره حسینیان

سمت : کارشناس دانش آموختگان

میزان تحصیلات : کاردانی حرفه ای روابط عمومی

شماره داخلی :142

 

نام و نام خانوادگی: سارا  پروانی

سمت : کارشناس دانش آموختگان

میزان تحصیلات :کارشناسی ارشد صنایع غذایی

شماره داخلی :141


تاریخ انتشار : 1394-03-27 | ساعت انتشار : 12:8:37