شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

امور پژوهش

شرح وظایف امور پژوهشی:

-         برنامه ریزی سالانه برای تحقق اهداف سالانه حوزه پژوهشی مرکز

-         برنامه ریزی سالانه برای ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی، تجاری، اقتصادی و ... جامعه محلی

-         پیش بینی منابع و امکانات مورد نیاز برای اجرای برنامه ها و طرح پژوهشی

-         تهیه جدول زمانبندی اجرای برنامه ها و طرح ها

-         ارائه طرح ها و برنامه های حوزه کارشناسی به مدیریت برای تائید و اجرا

-         بازنگری و اصلاح طرح ها و برنامه ها

-         اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی

-         گردآوری اطلاعات برای شناسایی نیازهای علمی و پژوهشی مرکز و تدوین آن تحت عنوان پیش نویس طرح پژوهشی

-         گردآوری نتایج پژوهش ها و تحقیقات انجام شده و طبقه بندی آنها

-         اطلاع رسانی به مخاطبین از منابع، ماخذ و اطلاعات موجود در حوزه پژوهشی به دانشجویان و مدرسان

-         برگزاری دوره های آموزشی روش تحقیق

-         پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی در خصوص توسعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان

-           پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی در خصوص بهداشت روانی و جسمی دانشجویان

-         ارزشیابی از فرآیندهای اجرای طرح و برنامه ها

-         اصلاح فرآیند اجرای طرح ها و برنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها

-         تهیه و تنظیم گزارش عملکرد به صورت ماهانه، ترم و سالانه

-         مشارکت در تولید و اجرای برنامه سالانه مرکز

-         انجام امور ارجاعی مربوط از طرف مقام مافوق

 

کارکنان در حوزه پژوهشی:

1-  الهه سادات واعظ جلالی

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره داخلی: 140

 


تاریخ انتشار : 1391-11-19 | ساعت انتشار : 11:9:39