شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شرح وظایف:

-         مقایسه امکانات، مواد و وسایل موجود با سرفصل و محتوای کتب درسی

-         اعلام نیاز و درخواست تهیه مواد، وسایل و تجهیزات آموزشی

-         تجهیز کارگاه و آزمایشگاه ها متناسب با محتوای کتب درسی

-         تهیه برنامه های هفتگی و نیمسالانه آزمایشگاه و کارگاه با همکاری کارشناس برنامه ریزی آموزشی

-         اعلام زمان ارایه خدمات به دانشجویان و اساتید

-         فراهم کردن مواد، وسایل و امکانات برای انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی

-         همکاری با اساتید برای برگزاری فعالیت ها

-         گردآوری و طبقه بندی مواد و وسایل آموزشی

-         ثبت رویدادها و مشروح فعالیت های انجام شده

-         همکاری با اساتید برای ارزشیابی از عملکرد دانشجویان

-         تهیه جداول و بروشورهای رعایت ایمنی در آزمایشگاه ها و کارگاه ها

-         حفظ و نگهداری از مواد و وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی

-         ارائه خدمات ویژه به دانشجویان محقق و پژوهشگر با موافقت مدیریت پژوهش

-         تهیه منابع و مواخذ مورد نیاز برای توسعه دانش و مهارت دانشجویان و اساتید

-         گردآوری گزارش کار و ارزیابی آنها با نظرات اساتید و مربیان

-         انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق

 

کارکنان در بخش کارگاه ها و آزمایشگاهها:

رضا بخشی پور

میزان تحصیلات:کارشناس فیزیک

مسئول کارگاه ها و آزمایشگاهها

شماره مستقیم: 44203861

 

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 10:44:38