شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

تاریخچه

تاریخچه

مرکز آموزش علمی کاربردی فـذا تحت پوشش کارخانجات فولادین ذوب آمل(مشتمل بر هفت شرکت) در سال 1381تاسیس گردید و در سال 1382 با یک رشته اقدام به جذب دانشجو نمود. این مرکز علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت است و با توجه به تجارب ارزشمند 10 ساله در زمره مراکز موفق کشور در خصوص تدوین و بازنگری رشته های علمی - کاربردی و همچنین جذب دانشجو به لحاظ کمی و کیفی در دورهای ترمی و پودمانی می‌باشد

تعداد رشته های دوره های ترمی

تعداد رشته های دوره های پودمانی

کاردانی پیوسته

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد

کاردانی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته

4

6

10

1

10

8

 

 

 

 


تاریخ انتشار : 1391-10-20 | ساعت انتشار : 13:21:52