شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

نام و نام خانوادگی: محمود اردشیر

سمت : سرپرست دانشگاه فذا

شماره داخلی: 107

 

-        نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي ، پژوهشي ،‌فرهنگي ، دانشجويي، اداري و مالي عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صلاحيت.

-        تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي ،‌آموزشي و پژوهشي

-        هدايت فعاليتهاي فرهنگي ،‌آموزشي ،‌پژوهشي ، اداري و مالي و عمراني دانشگاه

-        ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيات امنا

-        نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذي‌صلاحيت

-        مسئوليت امور مالي واداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب

-        نصب و عزل اعضاي هيات رئيسه و روساي دانشكده ها و موسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه هاي آموزشي

-        اجراي مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت

-        تهيه و پيشنهاد سياست ها ،‌اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيات امنا

-        ارائه پيشنهاد تاسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه

-        ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه

-        نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذي صلاحيت

 

 


تاریخ انتشار : 1393-05-23 | ساعت انتشار : 11:31:10