شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

قائم مقام دانشگاه

قائم مقام دانشگاه


 

اين مقام، از طرف رئيس دانشگاه انتخاب و منصوب می گردد و برحسب نياز و به تشخيص هيأت رئيسه دانشگاه، می تواند يك تا سه معاون باعناوين: معاون آموزشى و دانشجويى، معاون پژوهشى و معاون ادارى و مالى دانشكده را به كار بگيرد.

وظايف و اختیارات:

          -            ايجاد زمينه‏ هاى مناسب و نظارت بر حُسن اجراى مصوباتى كه از طريق رئيس دانشگاه ابلاغ می شود

          -            ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى، مالى و فرهنگى دانشكده

          -            تشكيل‏ شوراى‏ دانشكده و نظارت بر فعاليت آن

          -            ارزيابى و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاى واحدهاى ذیربط دانشكده

          -            شركت در جلسات شوراى دانشكده و دانشگاه

          -            نظارت بر كار شوراهاى تخصصى دانشكده

          -            نظارت بر حُسن اجراى وظايف آموزشى، پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشكده

          -            ارزيابى عملكرد ساليانه دانشكده و گزارش آن به رياست دانشگاه

          -            پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات

          -            پيشنهاد مدير گروه آموزشى به رياست دانشگاه

          -            تأمين كاركنان مورد نياز دانشكده با هماهنگى‏ واحدهاى‏ ذیربط

          -            بررسى صلاحيت معاونان گروههاى آموزشى

          -            پيشنهاد عزل و نصب معاونان و مديران گروههاى آموزشى دانشكده

          -            پيشنهاد ترفيع اعضاى هيأت علمى دانشكده به معاونت آموزشى و هيأت مميزه ايجاد هماهنگى در امور آموزشى، پژوهشى، ادارى و مالى دانشكده

 

 


تاریخ انتشار : 1392-04-16 | ساعت انتشار : 16:9:30