شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

معاون اداری - مالی

شرح وظایف معاونت اداری مالی:

- انجام کلیه امور مالی اداری مرکز با حفظ رعایت مقررات وقوانین مربوط

- حفظ و نگهداری منابع مالی و رعایت عدالت در تخصیص منابع

- تهیه و تنظیم بودجه مرکز ، پیش بینی در آمدها و برآورد هزینه ها و ارایه گزارش به مقام ما فوق و همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه

- ابلاغ دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به امور مالی و نظارت بر حسن انجام آنها

- نظارت بر ورود و خروج کارکنان مرکز

- فراهم آوردن ثبت زمان ورود و خروج کارکنان

- نظارت بر حسن انجام امور مبوط به ارتقا شغلی کارکنان

- صدور ابلاغ مرخصی ها ،ماموریت ها و 000 بر اساس آئین نامه ها ودستور العمل های مربوطه

- نظارت بر حضور مرتب کارگنان غیر آموزشی مرکز و انجام اقدامات لازم در مورد غیبت آنها با اطلاع و نظارت ریاست مرکز

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی :  مریم اردشیر                                   

سمت : معاونت اداری مالی

شماره مستقیم :

شماره داخلی :109


تاریخ انتشار : 1391-11-05 | ساعت انتشار : 10:49:41