شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

آیین نامه و بخشنامه های آموزشی

آیین نامه و بخشنامه های آموزشی

 

آیین نامه های آموزشی:

 

-        آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی ترمی

 

فرم های آموزشی :

 

-        فرم اعلام نمره پروژه

-        فرم تسویه حساب دانش آموختگان

-        فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافي و اخراجی

-        فرم تطبیق واحد ( معادل سازی )

-        فرم تقاضاي حذف پزشکی

-        فرم درخواست درس بصورت معرفي به استاد

-       فرم درخواست كارآموزي

-  فرم تقاضای حذف اضطراری

 

 


تاریخ انتشار : 1394-01-16 | ساعت انتشار : 10:33:12